Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 40 (จัดตาฬิสโม) อภิญญาณ (ความรู้ชั้นสูง) 06/08/60

พิธีสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 40 (จัดตาฬิสโม) อภิญญาณ (ความรู้ชั้นสูง) 06/08/60

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้จัดพิธีสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 40 (จัดตาฬิสโม) อภิญญาณ (ความรู้ชั้นสูง) โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ทั้งนี้เวลาประมาณ 8.30 น. นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 40 ทุกสาขาทั่วประเทศ ต่างพร้อมกัน ณ สาขาของตน เพื่อเตรียมตัวสอบ

เวลา 9.00 น. พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

จากนั้น อาจารย์ธนิก คันธโชติ ได้กล่าวรายงานพอสังเขป ดังนี้ "หลักสูตรครูสมาธิ 200 ชั่วโมง ได้ดำเนินการสอนมาตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นผู้สร้างหลักสูตร และประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพขึ้น เพื่อสอนสมาธิให้กับประชาชน โดยมีปณิธานว่า นักศึกษาครูสมาธิเมื่อจบแล้วจะสามารถสอนสมาธิให้แก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งผู้ที่เคยบำเพ็ญสมาธิ หรือไม่เคยบำเพ็ญสมาธิมาก่อนก็สามารถศึกษาได้

บทเรียนได้กำหนดเป็นเทอม เทอมละ 40 วัน มีทั้งหมด 3 เทอม ทั้ง 3 เทอมนี้ ได้ดำเนินการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่แท้จริง เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จึงได้กำหนดให้มีการศึกษาเป็นภาคบังคับให้ได้เวลาเรียน 200 ชั่วโมง จึงจะมีสิทธิ์สอบขั้นสุดท้ายก่อนที่จะมีการสอบภาคสนาม  ธุดงค์ ณ ดอยอินทนนท์ จึงจะถือว่าเป็นการจบหลักสูตรของนักศึกษาในรุ่นที่ 40 นี้ อย่างสมบูรณ์ โดยรุ่นที่ 40 นี้ได้ดำเนินการเรียนการสอบเช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติกันมา

โดยรุ่น 40 นี้ ได้ปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และได้มีการปัจฉิมนิเทศในวันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รวมเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งจะดำเนินการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติในวันนี้ มีผู้สอบในส่วนกลางทั้งสิ้น 38 สาขา และสอบ ณ สาขาต่างจังหวัดอีก 123 สาขา รวมทั้งสิ้น 161 สาขาทั่วประเทศ สำหรับผู้มาสอบที่วัดธรรมมงคลในวันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 286 คน รวมนักศึกษาครูสมาธิรุ่น 40 ทั้งสิ้น 5,320 คน"

จากนั้น พระครูปลัดบุรมณ์ เตชะธมฺโม ได้เมตตากล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจกับนักศึกษารุ่น 40 และทำพิธีเปิดการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ต่อมา อาจารย์วิรัตน์ มงคลปิยะธนา ผู้ช่วยผู้ดูแล สถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ ภาคจันทร์-ศุกร์ ได้อ่านหนังสือแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ และระเบียบปฏิบัติในการสอบ โดยมี อาจารย์นิภาพร บัวทอง กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร และประธานหลักสูตรทั่วไป เป็นผู้ควบคุมการสอบและนำซองข้อสอบถวายประธานในพิธี เพื่อลงชื่ออนุมัติและเปิดซองข้อสอบ จากนั้นมอบให้กรรมการควบคุมการสอบไปดำเนินการสอบตามระเบียบการสอบ ก่อนที่จะเริ่มการสอบพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 9.15 น.

การสอบในครั้งนี้ นักศึกษาครูสมาธิต่างเตรียมพร้อมและตั้งใจกับการสอบ ซึ่งมีทั้งการสอบในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ขอให้นักศึกษาครูสมาธิทุกท่านโชคดี สอบผ่าน แล้วเจอกันที่ วัดเทพเจติยาจารย์ เพื่อสอบภาคสนาม ณ ดอยอินทนน์ จ.เชียงใหม่ ปลายปีนี้