Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

พิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค 14/10/63

พิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค 14/10/63

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.. เวลา 19.00 พระภิกษุ สามเณร อุบาสกและอุบาสิกาพร้อมกัน ณ อุโบสถชั้นที่ 2 วัดธรรมมงคล เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค มีกำหนดการดังต่อไปนี้

ผู้สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยคเดินทางขึ้นสู่อุโบสถชั้นที่พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถาขณะพัดยศเข้าสู่อุโบสถชั้นที่ 2)

พระเทพสังวรญาณ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ (ธรรมยุตประธานสงฆ์ในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

จากนั้น พระครูสังฆกิจบรรหาร (กานต์ชนะ สนฺติกาโร) นามสำนักเรียนวัดธรรมมงคล 

พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม

พระมหาอภิชัย อภิชโย อาจารย์ใหญ่แผนกบาลีวัดศรีรัตนธรรมาราม

พระมหากานต์ กนฺตสีโล

พระมหาแก้วเพชรคณสิษฐ์ สติปญฺโญ

อาจารย์ชูชาติ พูลเจริญ ถวายพานสักการะแด่ประธานสงฆ์ในพิธีตามลำดับ 

ต่อมาตัวแทนสาธุชน อ.ชูชาติ พูลเจริญ อ่านประกาศแต่งตั้งพระมหากานต์ กนฺตสีโล และพระมหาแก้วเพชรคณสิษฐ์ สติปญฺโญ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ (เสร็จแล้ว)

ลำดับต่อมาพระเทพสังวรญาณ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ (ธรรมยุต) มอบของที่ระลึกแก่ผู้สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค ตัวแทนสาธุชนเข้าถวายมุทิตสักการะผู้สอบได้เปรียญธรรม๖ประโยค

จากนั้นพระเทพสังวรณาณเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ (ธรรมยุต) กล่าวสัมโมทนียกถา ต่อมาพระมหากานต์ กนฺตสีโล พระมหาแก้วเพชรคณสิษฐ์ สติปญฺโญถวายครื่องไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ในพิธี

สุดท้ายสาธุชนถวายเครื่องไทยธรรมแต่ประธานสงฆ์ในพิธี ตัวแทนสาธุชน 10 ท่าน ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 10 รูป พระสงฆ์ทั้งนั้นสวดอนุโมทนา

พระเทพสังวรณาณเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) เดินทางกลับเป็นอันเสร็จพิธี