Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมสามเณรใหม่ปี 2560 ณ วัดศรีรัตนธรรมมาราม 1-7/05/60

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมสามเณรใหม่ปี 2560 ณ วัดศรีรัตนธรรมมาราม 1-7/05/60

โครงการอบรมสามเณรใหม่ปี 2560 หลักสูตรยุวสาสมาธิ โดยมีสามเณรที่เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 115 รูป เพื่อให้สามเณรใหม่ทุกรูปได้เข้าใจและเรียนรู้ถึงกฏระเบียบ ข้อปฏิบัติร่วมกัน กิริยามารยาท เพื่อให้เหมาะสมแก่สมณสารูป ควรค่าแก่การกราบไหว้ของสาธุชน ปฏิบัติศาสนกิจเข้าอบรมยุวสาสมาธิ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมีคณะพระวิทยากร ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นผู้ให้การอบรมนำโดยพระปลัดเสริมพร ธมฺมวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม