Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

กิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงไปประกอบพิธีพระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดภูริทัตตถิราวาส

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงไปประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ พระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร วั

แต่งตั้งพระปลัดเสริมพร ในฐานานุกรม

พระเมธีธรรมสาร (พระมหาสมพร จิตฺตโสภโณ) ป.ธ.๗, ศน.บ. เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ (ธรรมยุต) ได้แต่งตั้งให้ พระเสริมพร ธมฺมวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ “พระปลัดเสริมพร ธมฺม

พระธรรมมงคลญาณ มอบหมายคณะผู้แทน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ สู่วัดภูริทัตตถิราวาส

เพื่อเตรียมบรรจุในพระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560