Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

กิจกรรม

พระธรรมมงคลญาณ เยี่ยมสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา160

เยี่ยมสาขา วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) มีคำสั่ง ที่ จคง-สป. ๐๗/๒๕๖๐ แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฏร์

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) มีคำสั่ง ที่ จคง-สป. ๐๗/๒๕๖๐ แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฏร์

พระธรรมมงคลญาณ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล แด่พระอุดมญาณโมลี

หลวงพ่อวิริยังค์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล หลวงปู่จันทร์ศรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560