Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

ภาพบรรยากาศการเรียน-การสอนนศ.รุ่น40จัตตาฬิสโม(อภิญญาณ)ความรู้ชั้นสูงสาขา31วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง(ธ)จ.ขอนแก่นวันเสาร์ที่18มีนาคม2560

ภาพบรรยากาศการเรียน-การสอนนศ.รุ่น40จัตตาฬิสโม(อภิญญาณ)ความรู้ชั้นสูงสาขา31วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง(ธ)จ.ขอนแก่นวันเสาร์ที่18มีนาคม2560

  • 09.00-09.30น. หัวข้อ 1.3.1 การบริกรรมคือนึกพุทโธ บรรยายโดย อ.ภัทรสิริ โคบุตรี

               ฟังเทปบรรยายพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

               เดินจงกรม 30 นาที - นั่งสมาธิ 30 นาที

  • 12.30-13.00น. หัวข้อ 1.3.2 การบริกรรมเป็นเพียงเบื้องต้น บรรยายโดย อ.รัตนาภรณ์ จารุชัยนิวัฒน์

              ฟังเทปบรรยายพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

              เดินจงกรม 30 นาที - นั่งสมาธิ 30 นาที

  • 15.00-15.30น. หัวข้อ 1.3.3 การบริกรรมเป็นความจำเป็น บรรยายโดย อ.สมจิต คันธสุวรรณ

              ฟังเทปบรรยายพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

    ห้องบรรยายชั้น2 ณ อาคารแก่นวิภา วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง(ธ)

     ขออนุโมทนาบุญกับคณาจารย์ คณะพี่เลี้ยง และนักศึกษาทุกๆท่าน

                               สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา31 วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง (ธ) จ.ขอนแก่น

เปิดทำการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

โทร.084-428-1395 , 087-237-9988 , 081-058-6545