Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดสามแก้ว จ.ชุมพร

เลือกดูจากสาขา
พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิรุ่น 35 (ปัญจติงสโม) วิเศษพล ณ สาขา ๑๐๑ วัดสามแก้ว จ.ชุมพร 10.08.57

บรรยากาศพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษา รุ่น ๓๕ (ปัญจติงสโม) วิเศษพล ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๐๑ วัดสามแก้ว จ.ชุมพร ประกอบพิธีปฏิญาณตนและมอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๕ พร้อมกันทั่วประเทศ 10.08.57

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๕ (ปัญจติงสโม) วิเศษพล สาขา ๑๐๑ วัดสามแก้ว จ.ชุมพร ๒๘.๐๙.๕๗

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๕ (ปัญจติงสโม) วิเศษพล รวมทั้งอาจารย์และครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๐๑ วัดสามแก้ว จ.ชุมพร