Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดดำรงธรรมาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี

เลือกดูจากสาขา
กว่าจะเป็นสถาบันพลังจิตตานุภาพ 108 วัดดำรงธรรมาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี

การปรับปรุงอาคาร และภูมิทัศน์รอบอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารเรียนครูสมาธิของสถาบันพลังจิตานุภาพ 108

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่1 ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 108

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 รุ่น 35 (ปัญจติงสโม) วิเศษพล วันที่ 28 กันยายน 2557

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๐๘ กับการเรียนการสอนฯ รุ่น ๓๕ (รุ่นแรก)

บรรยากาศการเรียนการสอน นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๕ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๐๘

สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา ๑๐๘ ร่วมทอดกฐิน ณ วัดดำรงธรรมาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี

นักศึกษาครูสมาธิ สาขา ๑๐๘ ร่วมทอดกฐิน ณ วัดดำรงธรรมาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ในวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๗

บรรยากาศการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิ สาขา ๑๐๘

การเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๐๘ วัดดำรงธรรมาราม อ.ขลุง จันทบุรี รุ่นที่ ๓๕

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๐๘ ได้ทำการติดตั้งสัญลักษณ์ของสถาบัน

สาขา ๑๐๘ วัดดำรงธรรมาราม อ.ขลุง จังหวัดจันทบุรี ติดตั้งสัญลักษณ์สถาบันฯ และมีการเรียนการสอนตามปกติ

บรรยากาศการเรียนการสอนของสาขา ๑๐๘

สาขา: วัดดำรงธรรม อ.ขลุง จังหวัดจันทบุรี กับการเรียนการสอน ๘ - ๙ พ.ย. ๒๕๕๗

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ ๒ ของสาขา ๑๐๘

นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๕ ปัญจติงสโต(วิเศษพล) กำลังพิเศษ