Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ ศูนย์นำชัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เลือกดูจากสาขา
การปฐมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๕ รุ่นวิเศษพล สาขา ๑๕ ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

การปฐมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๕ รุ่นวิเศษพล สาขา ๑๕ ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

การอบรมสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ศาลแรงงาน ภาค ๘

การอบรมสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ศาลแรงงาน ภาค ๘ ใน วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

การเรียนการสอนครูสมาธิ รุ่น ๓๕ สาขา ๑๕ ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

การเรียนการสอนครูสมาธิ รุ่น ๓๕ สาขา ๑๕ ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต ในช่วงเดือนแรกของการเรียน

การปฐมนิเทศ หลักสูตรปุริสาสมาธิ สาขา ๑๕ ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

การปฐมนิเทศ หลักสูตรปุริสาสมาธิ สาขา ๑๕ ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

กิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่๑ นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย ณ สาขา15 ศูนย์นำชัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย(ผู้ชนะตนเอง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่๑ ณ สาขา๑๕ ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

บรรยากาศพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปุริสาสมาธิ(สมาธิเข้ม) รุ่นที่๒๐ ของสาขา๑๕ ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต

บรรยากาศพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปุริสาสมาธิ(สมาธิเข้ม) รุ่นที่๒๐ ของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร สาขา๑๕ ศูนย์นำชัย จ.ภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๑๕๕๙ ซึ่งพิธีปฐมนิเทศได้ถ่ายทอดสดมาจากส่วนกลาง วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ