Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

เลือกดูจากสาขา
สาขา ๕ ปฐมนิเทศ น.ศ. รุ่น ๓๕ ณ วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา (๑๐ส.ค.๕๗)

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศ น.ศ. รุ่น ๓๕ (๑๐ ส.ค.๕๗)

การเรียนสัปดาห์แรก(๑๖-๑๗ ส.ค.๕๗) ครูสมาธิรุ่น ๓๕ ณ สาขา ๕ วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

ครูสมาธิรุ่น ๓๕ (ปัญจติงสโม) วิเศษพล สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๕ ณ วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

ชินนสาสมาธิ ๑ (๑๗ ส.ค. ๕๗) ณ สาขา ๕ วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

บรรยากาศการเรียน ชินนสาสมาธิ ๑ (๑๗ ส.ค. ๕๗) ณ วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

อบรมชินนสาสมาธิ ๑ ให้กับนักเรียน ป.๔-๖ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนวัดบางเขียด (เพียรนุกูล) อ.สิงหนคร จ.สงขลา ณ สาขา ๕ วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา (๒๒ ส.ค. ๕๗)

ในวันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๗ สาขา ๕ วัดดอนรัก จัดอบรมชินนสาสมาธิ ๑ ให้ กับ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (จำนวน ๘๕ คน) ครู และบุคลากรทางการศึกษา (จำนวน ๑๕ คน) จาก โรงเรียนวัดบางเขียด (เพียรนุกูล) อำเภอสิงหนคร จ.สงขลา

ชินนสาสมาธิ ๑ (๑๘ พ.ค.๕๗) ณ สาขา ๕ วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

ชินนสาสมาธิ ๑ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (บุคคลทั่วไป ณ วัดดอนรัก)