Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดป่าวิมุตยาราม อ.บ้านโป่ง

เลือกดูจากสาขา
ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 38 อัฏฐัตติงสโม (วรวุฒิ) สาขา 111 วัดป่าวิมุตยาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่10 เมษายน 2559 คณะผู้ดูแลสาขา คณะพี่เลี้ยงต้นบุญ คณะพี่เลี้ยงรุ่น 36 และ รุ่น37 ร่วมในกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 เ พื่อต้อนนักศึกษารุ่น38 อย่างอบอุ่น

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 8 (วันที่ 16 - 17 เมษายน 2559) หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 38 (อัฏฐัตติงสโม) วรวุฒิ (ความรู้อย่างประเสริฐ) สาขา 111 วัดป่าวิมุตยาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

บรรยากาศการเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น38 วันที่ 16 - 17 เมษายน 2559 และบรรยากาศการสรงน้ำพระพุทธรูป พระอารารย์ คณะอาจารย์ และผู้อาวุโส สาขา 111 วัดป่าวิมุตยาราม จ.ราชบุรี

แผนที่สาขา 111 วัดป่าวิมุตยาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

แผนที่สาขา 111 วัดป่าวิมุตยาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 38 อัฏฐัตติงสโม (วรวุฒิ) สาขา 111 วัดป่าวิมุตยาราม จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 คณะผู้ดูแลสาขา คณะพี่เลี้ยง และนักศึกษารุ่น38 ร่วมในกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ดังนี้

พิธีปฐมนิเทศและปฏิญาณตนนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 39 (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 สาขา 111 วัดป่าวิมุตยาราม จ.ราชบุรี

ภาพบรรยากาศพิธีปฐมนิเทศและปฏิญาณตนนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 39 (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 39 (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 สาขา 111 วัดป่าวิมุตยาราม จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 คณะผู้ดูแลสาขา คณะพี่เลี้ยงรุ่นที่ 36 , 37 และ38 ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 เพื่อต้อนนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 39 อย่างอบอุ่น