Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เลือกดูจากสาขา
บรรยากาศการบวชเนกขัมมะและอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน 08.08.57

บรรยากาศการบวชเนกขัมมะและอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน จำนวน 49 คน ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557

พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิรุ่น 35 (ปัญจติงสโม) วิเศษพล ณ สาขา ๑๘ วัดเขาเต่า (หัวหิน) 10.08.57

บรรยากาศวันปฐมนิเทศ นักศึกษา รุ่น ๓๕ (ปัญจติงสโม) วิเศษพล ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๘ วัดเขาเต่า (หัวหิน) ประกอบพิธีปฏิญาณตนและมอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๕ พร้อมกันทั่วประเทศ 10.08.57

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 35 (ปัญจติงสโม) วิเศษพล สาขา 18 วัดเขาเต่า (หัวหิน) 28.09.57

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 35 (ปัญจติงสโม) วิเศษพล รวมทั้งอาจารย์และครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 18 วัดเขาเต่า (หัวหิน)

พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) สาขา ๑๘ วัดเขาเต่า (หัวหิน) จ.ประจวบขีรีขันธ์ 6/08/59

ในวันเสาร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) สาขา ๑๘ วัดเขาเต่า (หัวหิน) จ.ประจวบขีรีขันธ์

อบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 18 วัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560