Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ สุมนานุสรณ์(วัดบางขวาง) จ.นนทบุรี

เลือกดูจากสาขา
พิธีปฐมนิเทศของนักศึกษาครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๒๙วัดบางขวาง ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๗ (สัตตัตติงสโม) วิริยพล (กำลังแห่งความเพียร)

พิธีปฐมนิเทศของนักศึกษาครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๒๙วัดบางขวาง ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๗ (สัตตัตติงสโม) วิริยพล (กำลังแห่งความเพียร)