Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดสามัคคี ผดุงพันธ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เลือกดูจากสาขา
พิธีปฐมนิเทศของนักศึกษาครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา๑๓๓ วัดสามัคคี ผดุงพันธ์ อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๗ (สัตตัตติงสโม) วิริยพล (กำลังแห่งควา

พิธีปฐมนิเทศของนักศึกษาครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา๑๓๓ วัดสามัคคี ผดุงพันธ์ อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๗ (สัตตัตติงสโม) วิริยพล (กำลังแห่งความเพียร)

บรรยากาศการเรียนการสอนสัปดาห์ที่๑ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา๑๓๓ วัดสามัคคี ผดุงพันธ์ อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๗ (สัตตัตติงสโม) วิริยพล (กำลังแห่งความเพียร)

บรรยากาศการเรียนการสอนสัปดาห์ที่๑ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา๑๓๓ วัดสามัคคี ผดุงพันธ์ อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่๑๐-๑๔สิงหาคม ๒๕๕๘ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๗ (สัตตัตติงสโม) วิริยพล (กำลังแห่งความเพียร) ภาคจันทร์ - ศุกร์