Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดศรีมหาราชา

เลือกดูจากสาขา
ปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 37 (สัตตัตติงสโม) วิริยพล (กำลังแห่งความเพียร)

ปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 37 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นรุ่นแรกของสาขา 126 วัดศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

การเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 37 เดือนสิงหาคม 2558

ประมวลภาพการเรียนการสอนในหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 37 เดือนสิงหาคม 2558

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1

ปฐมนิเทศนักศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นรุ่นแรกของสาขา 126 วัดศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

การเรียนการสอนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ เดือนกันยายน 2558

ประมวลภาพการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ เดือนกันยายน 2558

การเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 37 เดือนกันยายน 2558

ประมวลภาพการเรียนการสอนในหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 37 เดือนกันยายน 2558

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 37

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 126 วัดศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

การเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 37 เดือนตุลาคม 2558

ประมวลภาพการเรียนการสอนในหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 37 เดือนตุลาคม 2558

การเรียนการสอนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ เดือนตุลาคม 2558

ประมวลภาพการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ เดือนตุลาคม 2558

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 37 (สัตตัตติงสโม) วิริยพล (กำลังแห่งความเพียร)

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 37 สาขา 126 วัดศรีมหาราชา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558

การเรียนการสอนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ เดือนพฤศจิกายน 2558

โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 126 วัดศรีมหาราชา