Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ โรงเรียนวชิรมกุฏ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลือกดูจากสาขา
แผนที่และการติดต่อ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ 30 โรงเรียนวชิรมกุฏ วัดมกุฎกษัตริยาราม

พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 35 (ปัญจติงสโม) วิเศษพล สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 30 โรงเรียนวชิรมกุฏ 10.08.2557

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 11.30 น.คณะนักศึกษาครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 30 เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 35 ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคล

การเรียน การสอน หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 35 สาขา30 โรงเรียนวชิรมกุฏ

การเรียน การสอน หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 35 (ปัญจติงสโม) วิเศษพล สาขา30 โรงเรียนวชิรมกุฏ วัดมกุฏกษัตริยาราม เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 18.00-20.30 น. จำนวนนักศึกษา 61 คน

งานวันแม่ โรงเรียนวชิรมกุฏ 9.08.2557

9 ส.ค.2557 สถาบันพลังจิตตานุภาพ 30 โรงเรียนวชิรมกุฏ ร่วมอุปถัมภ์และสนับสนุนกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนวชิรมกุฏ

งานวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนวชิรมกุฎ 1.10.2557

วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ รร.วชิรมกุฎ วัดมกุฏกษตริยาราม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 43

พิธีถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาล ๑๐๑ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 5.10.2557

วันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐ น. สถาบันพลังจิตตานุภาพ ๓๐ ร่วมพิธีถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาล ๑๐๑ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยที่อาคารรัฐสภา

งานทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ 12.10.2557

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 สถาบันพลังจิตตานุภาพ 30 ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์และร่วมออกโรงทาน ณ วัดธรรมมงคล

อินเดีย อชันต้า แอลโลร่า 17-23.10.2557

คณะอาจารย์ ครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 30 โรงเรียนวชิรมกุฏ ร่วมเดินทางนมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระมหาเจดีย์พุทธคยา พระพุทธเมตตา วัดพุทธนานาชาติ วัดไทยพุทธคยา ธรรมเมกขสถูป ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมถ้ำอชันต้า แอลโลร่า

ภาพบรรยากาศของสาขา 30 โรงเรียนวชิรมกุฏ วัดมกุฏกษัตริยาราม ร่วมปฏิบัติหลักสูตรนิรสาสมาธิ 7-9 พย.2557 ณ แหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง

คณะอาจารย์ ครูสมาธิ และนักศึกษา สถาบันพลังจิตตานุภาพ 30 ร่วมหลักสูตรนิรสาสมาธิ ณ แหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่2 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 30 โรงเรียนวชิรมกุฏ วัดมกุฏกษัตริยาราม

16พ.ย.2557 เวลา 09.00 น. อ.พัชรศรัณย์ หมีกุละ ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ 30 โรงเรียนวชิรมกุฏ วัดมกุฏกษัตริยาราม คณะอาจารย์ พี่เลี้ยงและนักศึกษาครูสมาธิ ดำเนินงานกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2