Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดสุปัฏนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เลือกดูจากสาขา
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ ๓๘ (อัฏฐัตติงสโม) วรวุฒิ (ความรู้อย่างประเสริฐ)

พิธีปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ ๓ นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ ๓๘ (อัฏฐัตติงสโม) วรวุฒิ (ความรู้อย่างประเสริฐ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๔๔ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีปฐมนิเทศและปฏิญาณตนนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง

พิธีปฐมนิเทศและปฏิญาณตนนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ อาคาร ๙๖ ปี หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๔๔ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี