Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม

เลือกดูจากสาขา
พิธีเปิดป้ายสถาบันพลังจิตตานุภาพ 54 วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร) เมตตามาทำพิธีเปิดป้ายสถาบันพลังจิตตานุภาพ 54 วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม ในวันที่ 16 มกราคม 2557 มีผู้เข้าร่วมถวายการต้อนรับกว่า 2,500 คน

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสถาบันพลังจิตตานุภาพ 54 วัดศรีสวัสดิ์ จ. มหาสารคาม (10 ก.พ. 56 - 10 ส.ค. 57)

สถาบันพลังจิตตานุภาพ 54 วัดศรีสวัสดิ์ จ. มหาสารคาม เริ่มเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิตั้งแต่รุ่น 32 เป็นต้นมา

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่น 35 ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 54 วัดศรีสวัสดิ์ จ. มหาสารคาม

นำเสนอภาพกิจกรรมตั้งแต่ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนศ.รุ่น 35 ภาพการเตรียมงานพิธีปฐมนิเทศ ตลอดจนภาพบรรยากาศในวันปฐมนิเทศ

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 และปฐมนิเทศธุดงค์ ในวันที่ 28 กันยายน 2557 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 54 วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม

ประมวลภาพกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ของนศ.รุ่น 35 และปฐมนิเทศผู้เข้าสอบภาคสนาม ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 54 วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม ในวันที่ 28 กันยายน 2557

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 และ การเลือกตั้งประธานรุ่น ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 54 วัดศรีสวัสดิ์ จ.มหาสารคาม

นศ.ครูสมาธิรุ่น 35 ร่วมกันทำความสะอาด ถวายผ้าป่า เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารรุ่น 35 ปิดท้ายด้วยการสวดพระปริตร