Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดศรีสุทธาวาส อ.เมืองเลย จ.เลย

เลือกดูจากสาขา
บรรยากาศการเรียนของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 35 สาขาที่ 69 วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย สัปดาห์ที่ 6 20-21.09.57

หลักสูตรครูสมาธิ เขียนหลักสูตรโดย พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

บรรยากาศการเรียนของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 35 สาขาที่ 69 วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย สัปดาห์ที่ 7 27.09.57

พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมตตาบรรยายหลักสูตรครูสมาธิถ่ายทอดสด ให้แก่นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 35 ปัญจติงสโม (วิเศษพล)