Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดพระงาม อ.เมือง จ.ตรัง

เลือกดูจากสาขา
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๗๓ วัดพระงาม ตรัง

จุดเริ่มต้น สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๗๓ วัดพระงาม จังหวัดตรัง

พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๓๕ (ปัญจติงสโม) วิเศษพล

นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๓๕ (ปัญจติงสโม) ร่วมพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๓๕

การเรียนการสอน ครูสมาธิ รุ่น ๓๕

บรรยากาศ การเรียนการสอน ครูสมาธิ รุ่น ๓๕