Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

เลือกดูจากสาขา
กิจกรรมพี่เลี้ยง ช่วงวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557

การช่วยงานด้านเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ช่วงวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557

การแนะนำตัวของนักศึกษารุ่นที่ 35 ช่วงกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

การตรวจคะแนนการเรียน ช่วงวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557

นักศึกษารุ่นที่ 35 ตรวจคะแนนการเรียน ช่วงเทอมที่ 1