Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ บ้านสวนพรพนา ต.ศรีบัวบาน จ.ลำพูน

เลือกดูจากสาขา
อบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 สมาธิเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 87 บ้านสวนพรพนา จังหวัดลำพุน จัดอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง) ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าซาง

โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน นำเอาความรู้จากการอบรมชินนสาสมาธิ 1 ไปขยายผลใช้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้ป่วย

หลังจากที่โรงพยาบาลป่าซางได้เข้าอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1ซึ่งเป็นหลักสูตรตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 นั้น ทางโรงพยาบาลได้นำแนวทางการทำสมาธิดังกล่าวไปใช้กับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่โรงพยาบาล