Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วัดโมกขธรรมาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เลือกดูจากสาขา
การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ ๓

ตอนนี้มีนักศึกษามาศึกษาทั้งสิ้นกว่า 135 คน

อ.จุติพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ (ผู้ดูแลสาขา ๓๓ ม.เอเซีย และสาขา ๘๘ วัดโมกขธรรมมาราม จ.สุราษฎร์ธานี) บรรยาย

เข้าสู่สัปดาห์ที่ ๔ ของการเรียนหลักสูตร ครูสมาธิรุ่น ๓๕ ตอนนี้มีนักศึกษามาศึกษาทั้งสิ้นกว่า ๑๕๓ คน

อ.สถิตย์ เรืองจุ้ย (เป็นผู้ช่วยดูแลสาขา88 วัดโมกขธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี) นำนักศึกษาเดินจงกรมและนั่งสมาธิ

นักศึกษาครูสมาธิรุ่น ๓๕ (ปัญจติงสโม) วิเศษพล สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๘๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเพณีที่คุ้นตา การอนุโมทนาบุญ จากพี่เลี้ยง ถึงรุ่นน้อง หลังจบการเรียนในแต่ละวัน

นักศึกษาครูสมาธิรุ่น ๓๕ (ปัญจติงสโม) วิเศษพล สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๘๘ วัดโมกขธรรมมาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากจบการเรียนการสอนในแต่ละวัน เราจะได้เห็นประเพณี ที่คุ้นตา ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ทุกสาขา

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ ๕ ภาคเสาร์,อาทิตย์ที่ ๑๓,๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ สาขา ๘๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บรรยากาศการเรียนการสอนหลักสูตร ครูสมาธิรุ่น ๓๕ (ปัญจติงสโม) วิเศษพล ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๘๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ ๖ ภาคเสาร์,อาทิตย์ที่ ๒๐,๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ สาขา ๘๘ วัดโมกขธรรมมาราม(ดอนเกลี้ยง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บรรยากาศการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ ๖ หลักสูตร ครูสมาธิรุ่น ๓๕ (ปัญจติงสโม) วิเศษพล ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๘๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเสาร์ – อาทิตย์

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่๑ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ สาขา ๘๘ วัดโมกขธรรมมาราม(ดอนเกลี้ยง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่๑ ครูสมาธิรุ่น ๓๕ (ปัญจติงสโม) วิเศษพล ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๘๘ วัดโมกขธรรมมาราม(ดอนเกลี้ยง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ ๘ ภาคเสาร์,อาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ สาขา ๘๘ วัดโมกขธรรมมาราม(ดอนเกลี้ยง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ ๘ ภาคเสาร์,อาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ สาขา ๘๘ วัดโมกขธรรมมาราม(ดอนเกลี้ยง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ ๑๑ ภาคเสาร์,อาทิตย์ที่ ๒๕,๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ สาขา ๘๘ วัดโมกขธรรมมาราม(ดอนเกลี้ยง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ ๑๑ ภาคเสาร์,อาทิตย์ที่ ๒๕,๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ สาขา ๘๘ วัดโมกขธรรมมาราม(ดอนเกลี้ยง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี