Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ วิทยาลัยชุมชนระนอง จ.ระนอง

เลือกดูจากสาขา
๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ สัปดาห์ที่ ๖ ของการเรียน การสอน หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๙๔ วิทยาลัยชุมชนระนอง

สัปดาห์ที่ ๖ วันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ภาพบรรยากาศการเรียน การสอน และการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ ๑

กิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ สาขา ๙๔ วิทยาลัยชุมชนระนอง

อ.ณัชกช วรินทรนุวัตร ผู้ดูแลสาขา นำนักศึกษาครูสมาธิรุ่น ๓๕ กล่าวคำปฎิญาณมอบตัวเป็นศิษย์

สัปดาห์ที่ ๑๒ ของการเรียน การสอน สาขา ๙๔ วิทยาลัยชุมชนระนอง

๑-๒ พฤศจิกายน ๕๗ ของการเรียนการสอน นศ รุ่น ๓๕ ปัญจติงสโม