Tel.02-311-1387, 02-311-3903 Fax.02-741-3551
Facebook

สาขาพลังจิตตานุภาพ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อ.เบตง

เลือกดูจากสาขา
ปฐมนิเทศน์ ครูสมาธิรุ่น ๓๙

ครูสมาธิเบตง สาขา ๙๑ รุ่น ๓๙

บรรยากาศการเรียนครูสมาธิ 13,14 ส.ค. 59

บรรยากาศการเรียนการสอนครูสมาธิ วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ ๑๓,๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) สาขา ๙๑ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อ.เบตง จ.ยะลา ภาค เสาร์ อาทิตย์ ขออนุโมทนาบุญกับนักศึกษาทุกท่าน

บรรยากาศการเรียนครูสมาธิ 20,21 ส.ค. 59

บรรยากาศการเรียนการสอนครูสมาธิ วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ ๒๐,๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) สาขา ๙๑ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อ.เบตง จ.ยะลา ภาค เสาร์ อาทิตย์ ขออนุโมทนาบุญกับนักศึกษาทุกท่าน

บรรยากาศการเรียนครูสมาธิ 27,28 ส.ค. 59

บรรยากาศการเรียนการสอนครูสมาธิ วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ ๒๗,๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) สาขา ๙๑ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อ.เบตง จ.ยะลา ภาค เสาร์ อาทิตย์ ขออนุโมทนาบุญกับนักศึกษาทุกท่าน

บรรยากาศการเรียนครูสมาธิ 10,11 ก.ย. 59

บรรยากาศการเรียนการสอนครูสมาธิ วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ ๑๐,๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) สาขา ๙๑ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อ.เบตง จ.ยะลา ภาค เสาร์ อาทิตย์ ขออนุโมทนาบุญกับนักศึกษาทุกท่าน

บรรยากาศการเรียนครูสมาธิ 17,18 ก.ย. 59

บรรยากาศการเรียนการสอนครูสมาธิ วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ ๑๗,๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) สาขา ๙๑ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อ.เบตง จ.ยะลา ภาค เสาร์ อาทิตย์ ขออนุโมทนาบุญกับนักศึกษาทุกท่าน

บรรยากาศการเรียนครูสมาธิ 24,25 ก.ย. 59

บรรยากาศการเรียนการสอนครูสมาธิ วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ ๒๔,๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) สาขา ๙๑ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อ.เบตง จ.ยะลา ขออนุโมทนาบุญกับนักศึกษาครูสมาธิรุ่น ๓๙ ทุก ๆ ท่าน

บรรยากาศการเรียนครูสมาธิ 1,2 ต.ค. 59

บรรยากาศการเรียนการสอนครูสมาธิ วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ ๑,๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) สาขา ๙๑ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อ.เบตง จ.ยะลา ขออนุโมทนาบุญกับนักศึกษาครูสมาธิรุ่น ๓๙ ทุก ๆ ท่าน

บรรยากาศการเรียนครูสมาธิ 8,9,15 ต.ค. 59

บรรยากาศการเรียนการสอนครูสมาธิ วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ ๘,๙,๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ของนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๙ (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) สาขา ๙๑ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา อ.เบตง จ.ยะลา ขออนุโมทนาบุญกับนักศึกษาครูสมาธิรุ่น ๓๙ ทุก ๆ ท่าน